Werken als Consultant

Verhalen over werken in de consultancy.

Alle verhalen

Top stories

Werken als Consultant

Consul­tancy is een breed begrip. Vaak wordt het gezien als de branche waarin stra­­te­gisch ad­vies wordt ge­ge­ven aan be­drij­ven tij­dens veranderings­tra­jec­ten. Dit is zeker niet in al­le ge­val­len zo. Een consultant kan op meer­dere ge­bieden ac­tief zijn; stra­tegie, im­ple­men­ta­tie, ICT, finance, HR, etc. Laat je in­­spi­­re­­ren door ver­­ha­­len van con­sul­tants die zelf ver­­tel­­len waar ze da­­ge­­lijks mee be­zig zijn en ontdek zo wat jou aanspreekt.